Régi weboldal

MRASZ Adatvédelmi Szabályzat

A MRASZ Adatvédelmi Szabályzata szabályozza a MRASZ által gyűjtött és felhasznált személyes adatok kezelését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú, 2018. május 25-én életbe lépett általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR alapján.

A Szabályzat fogalmi meghatározásai:

személyes adat: bármely meghatározott személlyel összefüggésbe hozható adat, amelyből az érintettre vonatkozóan következtetés vonható le.

adatkezelő: Magyar Rádióamatőr Szövetség

adatkezelés helye: 1037 Budapest Királyhelmec u. 9.

adatkezelésért felelős személy. A MRASZ elnöke

Az adatkezelő a tagszervezetei által az adatkezelő tagnyilvántartásába bejelentett tagjainak, a QSL iroda felhasználóinak, az adatkezelő honlapján működő Fórumba regisztráltak, a verseny és minősítési rendszerben valamint a rendezvényeken résztvevők személyes adatait gyűjti és kezeli a szükséges mértékben. A kezelt személyes adatok köre kiterjed a következőekre: név, cím, születési idő, anyja neve, hívójel, telefonszám, elektronikus levelezési cím, a versenyrendszerben elért eredmények, helyezések valamint az adott rendezvényhez szükséges egyéb adatokra. Az adatkezelő különleges adatok gyűjtését, kezelését ezeken túlmenően nem végzi. Az adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően lehetővé teszi azok megismerését, módosítását, törlését, az azok felhasználásával, korlátozásával kapcsolatos rendelkezést. Az adatok gyűjtése és kezelése az adatok tulajdonosai által önként megadott vagy rendelkezésre bocsátott adatokra korlátozódik. Ezeket a személyes adatokat az adatkezelő harmadik személyekkel a jogszabályi előírásoknak megfelelően osztja meg. Jogszabályi rendelkezéseken alapuló adattovábbítást a vonatkozó rendeleteknek, törvényeknek megfelelően végzi.

A személyes adatok megőrzéséről, illetéktelenek és fel nem jogosított személyek hozzáférésének megakadályozásáról a MRASZ adatbiztonsági szabályzata előírásai alapján gondoskodik és mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok biztonságát, hozzáférhetőségét, az azokkal való rendelkezést a jogszabályoknak megfelelően biztosítsa. A személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársainak, tisztségviselőinek, állandó bizottságai vezetőinek, tagjainak korlátozott csoportja az adatkezelés céljával összefüggő, szükséges mértékben kap hozzáférést az adatkezelésért felelős személy jóváhagyásával. A személyes adatokat az adatkezelő az adatkezelés célja szempontjából szükséges ideig illetve más esetben jogszabályban meghatározott ideig tárolja.

Az érintetteknek adataik kezelésével kapcsolatban joguk van az adatok:

  • hozzáféréséhez
  • helyesbítéséhez
  • törléséhez
  • feldolgozásuk korlátozásához
  • a korlátozáshoz adott hozzájárulásuk visszavonásához
  • feldolgozásuk ellen tiltakozni.

Az adatkezelő az érintett kérésére a kérelem beérkezését követő legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, idejéről, az adatkezeléssel, helyesbítéssel, törléssel összefüggő tevékenységéről, fogadja a feldolgozás korlátozásához kapcsolódó nyilatkozatokat. Az érintett tájékoztatását csak érvényes jogszabályi rendelkezés alapján tagadhatja meg, amelynek indokáról az érintettet tájékoztatja.

Az adatkezelés az adatkezelés helyén történik. Az adatkezelő az adatok kezelése céljából harmadik személyek szolgáltatásait is igénybe veheti az adatok biztonsága, az adatokkal történő szabad rendelkezés biztosítása mellet. Ilyen esetben az adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok hozzáférése a jelen Szabályzatnak megfelelően történjen.

Sütiket használunk a tartalom személyre szabásához, a közösségi médiafunkciók és a forgalom elemzéséhez. Megosztjuk a webhelyünk használatával kapcsolatos információkat a közösségi média-, reklám- és elemzőpartnereinkkel is. A cookie-k olyan kicsi szövegfájlok, amelyek a webhelyek használatának a felhasználói élmény hatékonyabbá tételéhez szükségesek. A törvény kimondja, hogy cookie-kat tárolhatunk az eszközön, ha feltétlenül szükségesek az oldal működéséhez. Minden más típusú cookie esetében szükségünk van az Ön engedélyére.
Ez az oldal különböző típusú cookie-kat használ.
Néhány cookie-t harmadik fél által nyújtott szolgáltatások teszik közzé, amelyek az oldalainkon jelennek meg (Facebook, Google).

Adatkezelési kérdésekkel, nyilatkozat tételével, az adatok korlátozásával kapcsolatban az adatkezelés helyén személyesen vagy a mrasz@mrasz.hu email címen lehet eljárni.

A jelen Szabályzat 2018. május 25-től érvényes.

 

MRASZ Privacy Policy
 
The data protection regulation of MRASZ is regulating handling of personal data collected and used by MRASZ based on Act CXII of 2011 on Informational Self-Determination and Freedom ("Privacy Act") and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) entered into force May 25, 2018 on General Data Protection Regulation.
 
Definitions used in the Privacy policy:
 
Personal data: Data that is able to be related to any defined person and can lead to forming conclusions about that person.
Controller: Hungarian Radio Amateur Society (MRASZ)
Location of data processing: Királyhelmec u. 9, 1037 Budapest, Hungary
Person responsible for data processing: President of MRASZ.
 
The controller collects and manages, to the extent necessary, the Personal Data of registered members of member organizations, users of its QSL office, persons registered to the forum operating on the controller's website, those individuals who are included in the contest- and rating system, and participants of the events organized by of MRASZ. The management of Personal Data covers the following: name, address, date of birth, mother's maiden name, callsign, telephone number, e-mail address, achievements and placements gathered from the contest database, and other data necessary for the current event. The controller respects protection of personal data and, in accordance with the relevant legislation, allows for its recognition, modification, deletion, and provision of its use and restrictions. Data collection is limited to information provided voluntarily by the data owner. Personal Data is shared with third parties in accordance with legal regulations by the controller. 
Data transfer based on legal provisions is done in compliance with the law.
 
The Privacy Policy of MRASZ ensures the prevention of conservation and access of unauthorized persons to personal data, and shall make every effort to provide its safety, accessibility, and provision in accordance with relevant legislation. Access to Personal Data is provided to the controller's colleagues, officers, leaders of the Standing Committee, and a restrained group of members, with the approval of the responsible person, to the extent necessary for the purpose of data management. Personal data is stored by the controller for the time necessary for the purpose of data management, or in other cases, for the time stated in the relevant legislation.
 
The persons concerned have the right to:
— access
— modify
— delete
— limit the processing of
— revoke their previous limitation of processing of
— object to the processing of Their Personal Data.
 
The controller provides information of the range of data processed, the purpose and time of data management, the activity related to data processing, modification, deletion, and receives statements related to limitation of processing within 30 days. The controller can only decline informing the persons affected on the basis of a valid legal provision, the reason of which the persons concerned are informed.

Data Collection occurs at the location of data management. The controller is allowed to utilize services of third persons with the aim of data procession, while ensuring free provision of data. In situations like this, the controller provides everything in their power to ensure that the access of Personal Data happens in accordance with current regulations.

We use Cookies for personalization of content, and access to certain media functions and user traffic analysis. We share information of the use of our website with our social media, advertising, and analytics partners. Cookies are small text files, which are necessary for using the website and improving user experience. According to the law, we are allowed to store cookies on the device as long as they are necessary for running the website. We need the User's permission for other types of cookies. This website uses different types of cookies.
Some cookies are published by third-party services that appear on our websites. (Facebook, Google).

If you have any questions about data management or would like to make a statement, with regard to data restriction, contact us personally or via e-mail at [mrasz@mrasz.hu].

The current regulation is valid from May 25, 2018.

 

This is a translated version of the Privacy Policy of MRASZ. The authentic version of the policy was written in Hungarian and is accessible from the Hungarian version of the MRASZ website.