Régi weboldal

MRASZ Közgyűlés 2016.

Jegyzőkönyv

Felvéve: a Magyar Rádióamatőr Szövetség (a továbbiakban: MRASZ) éves közgyűlésén.

Helye: Budapest IX. Gyáli u. 22.a

Ideje: 2016. március 12.

10 óra 15 perckorDévényi József úr, HA0LC a MRASZ alelnöke  köszönti a közgyűlésen megjelent amatőrtársakat. Felkéri a mandátumvizsgáló bizottság vezetőjét, tegye meg a jelentését!

A Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Lendvai Klára, HA5BA.

A Mandátumvizsgáló Bizottság vezetője bejelenti, hogy 38 tagegyesületből 26 tagegyesület képviselője regisztrált a mai közgyűlésre. A Mandátumvizsgáló Bizottság vezetője megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. (jelenléti ív: 1 sz. melléklet)

Dévényi József, HA0LC: Az érdemi munka megkezdése előtt kéri, hogy egyperces néma felállással emlékezzünk meg az előző közgyűlés óta elhunyt amatőrtársainkról, hívójelük szerint:

HA0BU, HA2RG, HA3IU, HA4YG, HA5AK, HA5AFB, HA5ASY, HA5EBP, HA5FA, HA7PS, HA9OM, HA9SN, HG8WJ, HG8ZV.

Dévényi József, HA0LC: Az ASZ értelmében a közgyűlés nyilvános, korlátozására nem érkezett javaslat.

Felber Gyula elnök, HA1TJ köszönti a részvevőket, megnyitja a közgyűlést.

A lebonyolításhoz tisztségviselőket kell választani! Levezető elnökre javaslat: Dévényi József, HA0LC legyen.

Szavazás: jelen 26 fő, mellette 26 fő, ellene 0, tartózkodott 0 fő.

1/2016. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 26 igennel, 0 ellene, 0 tartózkodás mellett megválasztotta Dévényi József, HA0LC-t levezető elnöknek.

A Szavazatszámláló Bizottság vezetőjére és tagjaira is kell szavazni. Vezetője Venczel Miklós HA0LZ, tagjai Gosztolai Sándor, HA1ZE és Szabó László, HA0HW.

2/2016. sz. közgyűlési határozat:  A közgyűlés 26 igennel, 0 ellene, 0 tartózkodás mellett megválasztotta Venczel Miklós, HA0LZ-t a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének, tagjainak pedig Gosztolai Sándor, HA1ZE-t-et és Szabó László, HA0HW-t.

Javaslat jegyzőkönyvvezetőre: Dallos László, HA7PL, hitelesítőire Frőhlich Henrik, HA5BF; Füredi Péter, HA5LC és Lendvai Klára, HA5BA.

3/2016. sz. közgyűlési határozat:  A küldöttek 26 igen szavazattal, 0 ellene, 0 tartózkodás mellett elfogadták Dallos László, HA7PL-t a jkv. vezetőjének, Lendvai Klára, HA5BA-t, Füredi Péter, HA5LC-t  és Frőhlich Henrik, HA5BF-et a hitelesítőinek.

Levezető elnök: kéri a közgyűlést fogadja el, hogy a jegyzőkönyv magnófelvétel alapján készülhessen.

4/2016. sz. közgyűlési határozat:  A közgyűlés 26 igennel, tartózkodás, ellenvetés nélkül elfogadta, hogy a csak lényeges dolgokat tartalmazó jegyzőkönyv magnófelvétel alapján készüljön. Elkészítésének határideje 2015. március 26.

Levezető elnök: A közgyűlés napirendjét az elnökség határozza meg. Kérdezi a főtitkárt, érkezett-e a törvényes határidőn belül javaslat egyéb napirendi pontokra?

Nem érkezett!

Napirendi pontok:

  1. A 2015. évi elnökségi beszámoló, megvitatása, elfogadása.
  2. A 2015. évi költségvetési beszámoló megvitatása, elfogadása.
  3. A Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (a továbbiakban: GPEB) beszámolójának megvitatása, elfogadása.
  4. A 2016. évi költségvetési tervjavaslat megvitatása, elfogadása.
  5. A módosított Alapszabály ismertetése, elfogadása.
  6. A jogszerűen beérkezett javaslatok megvitatása.

Levezető elnök: Kérdezi a jelenlévőket, hogy rendkívüli, azonnali előterjesztést kíván-e tenni valaki?

Nem kíván senki sem tenni!

5/2016. sz. közgyűlési határozat: A küldöttek 26 igen szavazattal, tartózkodás, ellenvetés nélkül elfogadták a napirendet.

Levezető elnök: Megállapítást nyert, hogy a közgyűlés napirendje elfogadásra került.

Az 1. napirendi pont - az elnökség által a szövetség tagjai részére előre megküldött 2015. évi írásos beszámoló megvitatása, elfogadása (2. számú melléklet)

Kérdezi elnök urat, van-e szóbeli kiegészítése a kiküldött anyaghoz, majd átadta a szót.

Felber Gyula, HA1TJ szóbeli kiegészítésében egyebek mellett szólt:

A szervezeti élet keretein belül a taglétszám alakulásáról, egyesületek, TESZ-ek helyzetéről, z elvégzett tennivalókról, ingatlanokról, a Szekszárdi útival kapcsolatos költségekről, Szövetség utcairól. Ismerteti Békei Ferenc, HA5KU levelét a dunakeszi raktár peres elvesztése kapcsán kialakult fizetési nehézségekről, a Dagály utcai ingatlan rendezetlen tulajdonviszonyáról.

Levezető elnök: Megkérdezi Görgei György, HA5BGG-t, a GPEB elnökét, kíván e kiegészítést fűzni a GPEB írásos beszámolójához? (3. sz. melléklet) Nem kíván!

Másnak van-e kérdése, véleménye?

Molnár Csaba, HA6PX: A dunakeszi raktárral kapcsolatos pert a MRASZ elbukta, egy korrekt tájékoztatást tartana célszerűnek a folyamatról. A Dagály utca rendezetlen tulajdonviszonya miatt megfontolásra javasolja a MRASZBSZ időleges feloszlatását, majd a rendezés után a visszaalakítását!

Szabó Tibor, HA5LN: GPEB tagja 25 éve. Csaba nyitott kapukat dönget, idéz a GPEB 2009. évi beszámolójából, csak a Dagály utca vonatkozásában: „A beszámoló ennél sokkal többet tartalmaz, rettenetes visszaélések és hiányosságok voltak annak idején a Budapesti TESZ-nél!

Egy részüket megszüntették, de másik részét az óta is toljuk magunk előtt ahelyett, hogy megoldottuk volna. Ebben nagy az elnökség, de még nagyobb a kgy. felelőssége is, mivel ők már 2009-ben javasolták a BPTESZ működésének felfüggesztését azonnali hatállyal mindaddig, amíg nem rakják rendbe a könyvelésüket, nem szüntetik meg az anyagi visszaéléseket, nem szűnik meg a hűtlen kezelés és nem tisztázódik a Dagály utcai ingatlan tulajdon és birtokviszonya. A közgyűlés lesöpörte a javaslatukat. Jelenleg is ugyanaz az állapot áll fenn, mint 2005-től, vagy még korábbról!

2000-ben szabálytalanul történt a birtokba adás, mivel a BPTESZ mindig a Curia utcába volt bejelentve, nem a Dagály utca 11/a-ba, ahogy a jelenlegi telekkönyvi nyilvántartásban szerepel! Soha nem volt ide bejelentve! Hogyan kerülhetett bele ez a cím? Ki, mikor, milyen jogon adta ezt be? Ki, mikor, milyen alapon jegyezte ezt be? Továbbá, a Rádióvilág Kft. székhelye korábban a Róna utcába volt bejelentve, sosem volt telephelye a Dagály utcában! Ki, mikor adott ki oda telephely engedélyt? Miért működik ott? Ki mikor kötött a BPTESZ nevében bármilyen bérleti szerződést?”

Ez ugyanolyan kérdés, mint ezelőtt 15 évvel? Miért nem oldotta meg ezt a közgyűlés, vagy az elnökség? Mert tehetetlen mindkettő! Ezért valakinek egyszer meg kell ütnie a bokáját!

Füredi Péter, HA5LC: mint sok éve a MRASZBSZ titkára: 2009-ben született egy ellenőrzés, amelynek megállapításait 2010-ben a kgy. elutasította. Az ingatlanról: 2010-ben született meg a döntés a MRASZ és a BPTESZ részéről: ezt az ingatlant a kincstártól csak a BPTESZ kaphatta meg. Másként nem álltak velük szóba. Ezért a döntés ma is érvényes és fenntartjuk: amint az ingatlanügy lezáródik, akkor átírásra kerül a MRASZ részére az ingatlan. Ezt azért nem lehetett eddig megcsinálni, mert a Dagály utcai ingatlan másik részéről 2010 óta még nincs döntés, az áll! Le sem zárult, de el sem utasították!

Levezető elnök: a MRASZ nem akarja elvenni tőletek ezt az ingatlant. Korábban javasoltuk részetekre, hogy váljatok önálló jogi személlyé, akkor nem lenne ez a tulajdonprobléma. A felelősség a MRASZ-é, bármi is történik a Dagály utcában.

Javasolja a közgyűlésnek, szólítsa fel a MRASZ és a MRASZBSZ elnökségét, hogy a Dagály utcai ingatlan vonatkozásában a törvényességet állítsák helyre!

HA5LN felolvassa a 12/2012 sz. közgyűlési határozatot: 27 igen, 1 tartózkodással, 1 ellenvéleménnyel a közgyűlés elfogadta, hogy a Bp. XIII. Dagály utca 11/a részingatlan tulajdonjogának rendezéséig a MRASZ BSZ általi használata jogos!

Ezután ismertette a 13/2012 sz. közgyűlési határozat szövegét: a küldöttek 24 igen, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadták, hogy a XIII. Dagály utca 11/a tulajdonjogát a MRASZ-ra kell átíratni! Felszólította a két elnökséget, 30 napon belül intézkedjenek az átírásra!

Levezető elnök: A közgyűlés arra szólítja fel a feleket, hogy az akkor hozott határozatnak szerezzenek érvényt!

Az elnökségi beszámoló elfogadásáról következik a szavazás.

6/2016. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés az elnökség beszámolóját a szóbeli kiegészítésekkel és a kérdésekre adott válaszokkal együtt 25 igen szavazattal, 1 tartózkodás, mellett, ellenvetés nélkül fogadta el. (4 sz. melléklet)

7/2016. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a GPEB beszámolóját 26 igen szavazattal, tartózkodás, ellenvetés nélkül fogadta el.

8/2016. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a 2015. évi költségvetési beszámolót 25 igen szavazattal, 1 tartózkodás, mellett, ellenvetés nélkül fogadta el. (5 sz. melléklet)

Ezután a 2016. évi költségvetési tervjavaslat vitája következett.

9/2016. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a 2016. évi tervjavaslatot a szóbeli kiegészítésekkel és a kérdésekre adott válaszokkal együtt 26 igen szavazattal, tartózkodás, ellenvetés nélkül fogadta el. (6 sz. melléklet)

Majd a módosított Alapszabály vitája következett. Elkészítéséhez ügyvédet fogadtunk, mivel a korábban jelentkezett 2 fő arra a következtetésre jutott, hogy nem tudják elkészíteni a szükséges változtatásokat. Az elnökség pontról-pontra áttekintette a tervezetet. Az előzetesen kiküldött tervezethez a megadott határidőig nem érkezett észrevétel, vélemény. Elnök úr javasolta, hogy a mostanit adjuk be.

Frőhlich Henrik, HA5BF: hiányolja belőle az internetes szavazás lehetőségét. Véleménye szerint az anyag teljesen alkalmatlan a beadásra!

Kakasi György, HA5LW: 3 helyen javasol korrekciót az anyagban, átadja azok szövegét.

Békei Ferenc, HA5KU: Nem érti, a TESZ-eknek miért nem lehet vagyonuk? A 22. § törlését javasolja.

Füredi Péter, HA5LC: Van tapasztalata ASZ írásban. Az elnökség érve nem tartható. nekünk kell dönteni, mit akarunk? Ezt az ASZ-t vissza fogják vágni. Alkalmatlan az elfogadásra. Felsorolja a hiányosságokat. Javasolja, hogy alakítson a közgyűlés egy ASZ alkotó bizottságot, amely egy éves ütemezéssel dolgozná ki a módosításokat.

Levezető elnök: Füredi Péter ügyrendi javaslatot tett, miszerint ezt a tervezetet ne terjesszük fel!

Szavazásra bocsátja a kérdést, ki ért egyet azzal, hogy ne adjuk be? 4 fő!

Ki ért egyet azzal, hogy az ügyvéd úr fontolja meg az elhangzottakat, majd adja be? (19 igen, 3 tartózkodás, 4 nem)

10/2016. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 19 igen, 3 tartózkodás, 4 ellenében elfogadta, hogy a közgyűlés elé tárt, módosított ASZ tervezetet adjuk be az illetékes bíróságnak. (7 sz. melléklet)

Jogszerűn nem érkezett javaslat megvitatásra.

A levezető elnök úr 15 órakor bezárta a közgyűlést.

Dallos László, HA7PL
jegyzőkönyvvezető

Dévényi József, HA0LC
levezető elnök

Füredi Péter, HA5LC
hitelesítő

Lendvai Klára, HA5BA
hitelesítő

Frőhlich Henrik, HA5BF
hitelesítő