Régi weboldal

A MRASZ KÖZPONTI QSL IRODA MŰKÖDÉSI RENDJE

A Magyar Rádióamatőr Szövetség (a továbbiakban: MRASZ) az Alapszabályának és az IARU ajánlásnak megfelelően nemzetközi hatáskörű Központi QSL Irodát működtet. Az iroda célja és feladata, hogy a MRASZ tagynyilvántartásában szereplő versenyzői (tagjai és a tagegyesületei MRASZ-nál bejelentett tagjai)  (a továbbiakban: tagok) részére biztosítsa a Magyarországon belüli és kívüli (külföldi) QSL lapok irodán keresztül történő forgalmazását.

1.  A QSL iroda tevékenysége

A QSL iroda a QSL lap-forgalmazást a tagok  részére a MRASZ tagnyilvántartásában szereplő hívójeleik, megfigyelőszámuk alapján biztosítja.
A hívójelek a következők:

  • A tagok egyéni és közösségi amatőr engedélyben meghatározott hívójelei.
  • A tagok különleges amatőr engedélyben meghatározott hívójelei.
  • A tagok DX expedíciós hívójelei.
  • A tagok külföldi hívójelei.
  • Külföldi állampolgárságú tagok külföldi hatóság által kiadott hívójele.

2. Jogosultság megszerzése

2.1 A MRASZ tagnyilvántartásában szereplő tagjai (tagok és versenyzők) jogosultak az iroda használatára.

3. Hívójelek bejelentése

3.1 A hívójelek bjelentése a MRASZ tagnyilvántartó alapján történik.
      A bejelentést az egyesületek elnökei vagy az általuk megbízott személy végzi.

3.2 A QSL iroda használatára jogosultak hívójeleit nem kell évente bejelenteni, amennyiben a hívójelek tulajdonosa a MRASZ tagnyilvántartásában szerepel, és a következő évre vonatkozóan változás nem következik be.

4. A QSL lapok kezelésének rendje

4.1. A QSL iroda használatára nem jogosultak lapjait a QSL iroda nem kézbesíti és nem tárolja.

4.2. Beérkező QSL lapok forgalmazása

A QSL iroda az arra jogosultak lapjait a Tagszervezet vagy az által feljogosított és bejelentett személy részére továbbítja.
(az iroda QSL lapokat személyesen csak a Tagszervezet által meghatalmazott személynek, vagy a hívójel tulajdonosának adhat ki).

4.2. Belföldre küldendő QSL lapok forgalmazása

  • A külföldre küldendő lapoktól elkülönítve abc sorrendbe válogatva kell beküldeni a belföldre küldendő lapokat. 
  • A QSL iroda a beküldött lapokat ellenőrzi, és a jogosultsággal nem rendelkezők lapjait visszaküldi.

4.4. Külföldre küldendő QSL lapok forgalmazása

  • A csomagban a lapokat a MRASZ honlapján közzétett QSL válogatási lista alapján elválasztva sorrendbe kell szedni.
  • A válogatás során ügyelni kell arra, hogy egyes országokban körzetenként külön-külön QSL iroda működik. Ilyen pl: az USA irodák.
  • A QSL menedzserrel rendelkező állomásoknál (amennyiben az országuk QSL irodája azt engedélyezi) a menedzser hívójelének körzetéhez kell a lapot besorolni.
   Például: H44MS via DL2GAC.  H44MS QSL lapját a DL körzethez kell betenni. 

A QSL lapok helyes sorrendbe szedése és elválasztása az irodai feldolgozást könnyíti meg.
A nem válogatott, kevert lapokat az iroda feldolgozás nélkül visszaküldheti. 

Ha a beküldött csomag több egyéni amatőr lapjait tartalmazza, akkor az összes lapot a QSL válogatási lista alapján kell csoportosítani úgy, hogy az egy adott körzethez tartozó lapokból csak egy csoport legyen.
Ennek elmulasztása a feldolgozást megnehezíti, és lassítja. Az ilyen csomagok feldolgozása késedelmet szenvedhet.

4.5. A QSL iroda forgalmára vonatkozó egyéb szabályok

  • A beküldő feladata ellenőrizni a részére átadott, bel- és külföldre küldendő lapokat, és csak a QSL iroda használatára jogosult személytől  fogadhatja el azokat.
  • A jogosultak hívójele a MRASZ honlapon lekérdezhető (https://mrasz.hu/qsl-iroda)
  • A válogatási listán nem szereplő DXCC körzetekbe, illetve a ZÁRVA státuszú QSL irodákba, a HA-QSL iroda nem fogad el lapokat.
  • Az irodával nem rendelkező körzetbe küldendő lapot az állomás menedzserének irodája szerinti körzethez kell besorolni, amennyiben van menedzsere és fogad lapot irodán keresztül.
  • Ha a menedzser sem fogad irodán keresztül lapot, vagy a menedzser nincs feltüntetve a QSL lapon, a Központi iroda a lapot visszaküldi a feladónak.
  • A válogatási listában nem szerepelő illetve a (ZÁRVA) státuszú irodákba küldött lapokat visszaküldjük a feladónak.
  • A QSL iroda az IARU által ajánlott, a nemzetközi QSL irodák által  szabványosnak tekintett méretű (9 x 14 cm)  QSL lapok továbbítását végzi.
   Az ennél nagyobb méretű QSL lapok a csomagolásnál hátra maradhatnak, és továbbításuk késedelmet szenvedhet.

5. Súlyarányos térítési díj

A MRASZ  Elnöksége 2019. november 8-i határozata alapján a tagok (a MRASZ tagszervezeteinek a MRASZ tagnyilvántartásába bejelentett tagjai) és a tagszervezetek bejelentett hívójeleik esetében a lapok küldése 2020. január 1-től díjmentes.

6. Belföldről postai küldemények címzése

6.1. Levélküldemények esetén (2 kg-nál kisebb) 

Holop Attila
Esztergom
Gizella királyné utca 28.
2500

6.2. Csomagküldemények esetén (2 kg-nál nagyobb)

Holop Attila
Esztergom
Gizella királyné utca 28.
2500


Budapest, 2022. szeptember 11.

MRASZ Elnöksége