Régi weboldal

MRASZ Központi QSL iroda működési rendje


A MRASZ KÖZPONTI QSL IRODA MŰKÖDÉSI RENDJE

A Magyar Rádióamatőr Szövetség (a továbbiakban: MRASZ) az Alapszabályának és az IARU ajánlásnak megfelelően nemzetközi hatáskörű Központi QSL Irodát működtet. Az iroda célja és feladata, hogy a MRASZ tagynyilvántartásában szereplő versenyzői (tagjai és a tagegyesületei MRASZ-nál bejelentett tagjai)  (a továbbiakban: tagok) részére biztosítsa a Magyarországon belüli és kívüli (külföldi) QSL lapok irodán keresztül történő forgalmazását.

1.  A QSL iroda tevékenysége

A QSL iroda a QSL lap-forgalmazást a tagok  részére a MRASZ tagnyilvántartásában szereplő hívójeleik, megfigyelőszámuk alapján biztosítja.
A hívójelek a következők:

  • A tagok egyéni és közösségi amatőr engedélyben meghatározott hívójelei.
  • A tagok különleges amatőr engedélyben meghatározott hívójelei.
  • A tagok DX expedíciós hívójele.
  • A tagok külföldi hívójele.
  • Külföldi állampolgárságú tagok külföldi hatóság által kiadott hívójele.

Az egyes hívójelek az informatikai és hírközlési miniszter rádióamatőr szolgálatról szóló

15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet - a rádióamatőr szolgálatról  (a 2018. július 21-től hatályos módosításokkal együtt) - továbbiakban rádióamatőr rendelet - meghatározásai szerint értendők.

2. Jogosultság megszerzése

2.1 A MRASZ tagnyilvántartásában szereplő tagjai (tagok és versenyzők) a tagsági viszonyuk, versenyzői státuszuk alapján jogosultak az iroda használatára.

3. Hívójelek bejelentése

3.1 A hívójelek bjelentése a MRASZ tagnyilvántartó alapján történik. A bejelentést az egyesületek elnökei vagy az általuk megbízott személy végzi.

3.2 A QSL iroda használatára jogosultak hívójeleit nem kell évente bejelenteni, amennyiben a hívójelek tulajdonosa a MRASZ tagnyilvántartásában szerepel, és a következő évre vonatkozóan változás nem következik be.

3.4 A QSL iroda használatára nem jogosultak lapjait a QSL iroda nem kezeli és nem tárolja.

4. A QSL lapok kezelésének rendje

4.1. Beérkező QSL lapok forgalmazása

A központi QSL iroda a beérkezett QSL lapokat a jogosultak esetében  a megjelölt ügyintéző szerint szétválogatja, éscsoportosítja. A QSL iroda az arra jogosultak lapjait a  QSL ügyintézők vagy a területen működő tagszervezet által feljogosított és bejelentett személy részére továbbítja (az iroda QSL lapokat személyesen csak a  QSL ügyintézőnek, vagy a tagszervezet által meghatalmazott személynek adhat ki).

4.2. Belföldre küldendő QSL lapok forgalmazása

Az irodahasználatra jogosultak vehetik igénybe. A külföldre küldendő lapokkal együtt, elkülönítve és abc sorrendbe válogatva kell beküldeni a belföldre küldendő lapokat. A csomagban nem kell feltüntetni a belföldi lapok súlyát.

A QSL iroda a beküldött lapokat  ellenőrzi, és a jogosultsággal nem rendelkezők lapjait a megfelelő QSL ügyintéző számára visszaküldi.

A QSL iroda használatára jogosult rádióamatőrök részére a belföldi  állomások közötti QSL lap forgalmazása, és a számukra külföldről érkező QSL lapok kezelése, szétosztása térítésmentes.

4.3. Külföldre küldendő QSL lapok forgalmazása

 Az iroda a külföldre küldendő lapokat csak a  QSL ügyintézőktől vagy az egyesületek megbízottaitól beérkező csomagokban fogadja. A csomagban a lapokat a MRASZ honlapján közzétett QSL válogatási lista alapján, a külföldi irodák alapján elválasztva sorrendbe kell szedni. A válogatás során ügyelni kell arra, hogy egyes országokban körzetenként külön-külön QSL iroda működik. Ilyen pl: az USA irodák, vagy az Ausztrál körzetek.

A QSL menedzserrel rendelkező állomásoknál (amennyiben az országuk QSL irodája azt engedélyezi) a menedzser hívójelének körzetéhez kell a lapot besorolni.

A QSL lapok helyes sorrendbe szedése és elválasztása az irodai feldolgozást könnyíti meg. A nem válogatott, kevert lapokat az iroda feldolgozás nélkül visszaküldheti. 

Ha a beküldött csomag több egyéni amatőr lapjait tartalmazza, akkor a QSL ügyintéző köteles az összes lapot a QSL válogatási lista alapján csoportosítani úgy, hogy az egy adott körzethez tartozó lapokból csak egy csoport legyen. Ennek elmulasztása a feldolgozást megnehezíti, és lassítja. Az ilyen csomagok feldolgozása késedelmet szenvedhet.

4.4. A QSL iroda forgalmára vonatkozó egyéb szabályok

A QSL ügyintéző feladata ellenőrizni a részére átadott, bel- és külföldre küldendő lapokat, és csak a QSL iroda használatára jogosult személytől  fogadhatja el azokat. Ellenőriznie kell azt is, hogy a hazai forgalomba bocsátott QSL lapok (HA-HA) megfelelő QSL ügyintézőhöz lettek-e besorolva.

A bejelentett hívójeleket a MRASZ a személyes adatok kezelésével kapcsolatos szabályok betartása mellett a QSL ügyintézők rendelkezésére bocsátja. A jogosultak hívójele a MRASZ honlapon lekérdezhető (https://mrasz.hu/qsl-iroda)

A válogatási listán nem szereplő DXCC körzetekben nincs QSL iroda, ezért ezekbe a körzetekbe küldendő lapot az iroda nem fogad el. Az irodával nem rendelkező körzetbe küldendő lapot az állomás menedzserének irodája szerinti körzethez kell besorolni, amennyiben a menedzser fogad lapot irodán keresztül. Ha a menedzser sem fogad irodán keresztül lapot, vagy a menedzser nincs feltüntetve a QSL lapon, a Központi iroda a lapot visszaküldi  az érintett QSL ügyintézőnek. Az irodával nem rendelkező DXCC körzetek a válogatási listán „No bureau” megjegyzéssel szerepelnek.

A QSL iroda az IARU által ajánlott, a nemzetközi QSL irodák által  szabványosnak tekintett méretű (9 x 14 cm)  QSL lapok továbbítását végzi. Az ennél nagyobb méretű QSL lapok a csomagolásnál hátra maradhatnak, és továbbításuk késedelmet szenvedhet.

5. Súlyarányos térítési díj

A MRASZ  Elnöksége 2019. november 8-i határozata alapján a tagok (a MRASZ tagszervezeteinek a MRASZ tagnyilvántartásába bejelentett tagjai) és a tagszervezetek bejelentett hívójeleik esetében a lapok küldése 2020. január 1-től díjmentes.

6. Belföldről postai küldemények címzése

6.1. Levélküldemények esetén (2 kg-nál kisebb) 

Holop Attila

Esztergom
Gizella királyné utca 28.

2500

6.2. Csomagküldemények esetén (2 kg-nál nagyobb)

Holop Attila

Esztergom
Gizella királyné utca 28.

2500

Budapest, 2022. január 22.

MRASZ Elnöksége