Különleges hívójelek kérelmezése.

Írta: Magyar Rádióamatőr Szövetség. Beküldve: MRASZ

Különleges hívójelek kérelmezése.

Érvényes 2017. január 1.-től kezdődően.

Különleges hívójelek kérelmezése előtt ajánlott tanulmányozni a 15/2013 (IX.25.) számú NMHH rendelet vonatkozó előírásait.

A 15/2013 (IX.25.) számú NMHH rendelet a különleges hívójel kérelmek kapcsán kötelezően tartalmazza a nemzeti érdekvédelmi és érdek-képviseleti szerv véleményezését:

„7. Az amatőr engedély iránti kérelem

9. §

(1) Az amatőr engedély kiadására irányuló eljárást a hatóság kérelemre folytatja le.

(2) A kérelmet a 7. melléklet szerinti kitöltött űrlap alkalmazásával lehet benyújtani. Különleges amatőr engedély iránti kérelem esetén a természetes személy vagy a rádióamatőr közösség amatőr engedély iránti kérelem űrlapját, továbbá a különleges amatőrállomás adatlapját kell kitölteni.

(3) A kérelemhez csatolni kell:
cb) a rádióamatőrök nemzeti képviseleti és érdekvédelmi szervezetének a hívójelre, adásjellemzőkre, más elektronikus hírközlő hálózathoz való kapcsolódás módjára és érvényességi időre vonatkozó véleményét, a rádiós tájfutó versenyen elhelyezett amatőrállomás esetének kivételével.”

A MRASZ véleményezése nélkül beadott kérelmek nem kerülnek elbírálásra!

A véleményezés nem örök érvényű, csak az adott engedély lejártáig érvényes!

A különleges engedélyek megújítása során ismételten meg kell kérni azt és csatolni kell a kérelemhez. Ide tartoznak a versenyhívójel kérelmek is. A megújítás feltételeként a MRASZ felé meg kell adni, hogy az előző időszakban milyen versenyeken vett részt a hívójellel.

A rendelet a 12.§ 5. pontjában 4 karakteres versenyhívójelet határoz meg. Egy természetes személy részére csak egy darab 4 karakteres versenyhívójel kérelmet támogat a MRASZ. Jogi személy közösség versenyállomásnak megjelölt, egymástól eltérő telepítési helyenként egy darab 4 karakteres hívójel kérelmet támogat.

A kérelmezőnek nyilatkoznia kell, hogy tudomásul veszi az érvényességi időre vonatkozó MRASZ ajánlást, valamint arról, hogy a versenyhívójel megszerzését követően részt vesz a szövetség nemzeti és nemzetközi rádióforgalmi versenyein!

RH-n: HA-OB, YL-OM, HA DX, vagy URH-n: HG-OB, Magyar Kupa, HA VHF-UHF-SHF versenyeken.

MRASZ Közgyűlés 2016.

Írta: Magyar Rádióamatőr Szövetség. Beküldve: MRASZ

MRASZ Közgyűlés 2016.
pdf download

Felvéve: a Magyar Rádióamatőr Szövetség (a továbbiakban: MRASZ) éves közgyűlésén.

Helye: Budapest IX. Gyáli u. 22.a

Ideje: 2016. március 12.

10 óra 15 perckorDévényi József úr, HA0LC a MRASZ alelnöke  köszönti a közgyűlésen megjelent amatőrtársakat. Felkéri a mandátumvizsgáló bizottság vezetőjét, tegye meg a jelentését!

A Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Lendvai Klára, HA5BA.

A Mandátumvizsgáló Bizottság vezetője bejelenti, hogy 38 tagegyesületből 26 tagegyesület képviselője regisztrált a mai közgyűlésre. A Mandátumvizsgáló Bizottság vezetője megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. (jelenléti ív: 1 sz. melléklet)

Dévényi József, HA0LC: Az érdemi munka megkezdése előtt kéri, hogy egyperces néma felállással emlékezzünk meg az előző közgyűlés óta elhunyt amatőrtársainkról, hívójelük szerint:

HA0BU, HA2RG, HA3IU, HA4YG, HA5AK, HA5AFB, HA5ASY, HA5EBP, HA5FA, HA7PS, HA9OM, HA9SN, HG8WJ, HG8ZV.

Dévényi József, HA0LC: Az ASZ értelmében a közgyűlés nyilvános, korlátozására nem érkezett javaslat.

Felber Gyula elnök, HA1TJ köszönti a részvevőket, megnyitja a közgyűlést.

A lebonyolításhoz tisztségviselőket kell választani! Levezető elnökre javaslat: Dévényi József, HA0LC legyen.

Szavazás: jelen 26 fő, mellette 26 fő, ellene 0, tartózkodott 0 fő.

1/2016. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 26 igennel, 0 ellene, 0 tartózkodás mellett megválasztotta Dévényi József, HA0LC-t levezető elnöknek.

A Szavazatszámláló Bizottság vezetőjére és tagjaira is kell szavazni. Vezetője Venczel Miklós HA0LZ, tagjai Gosztolai Sándor, HA1ZE és Szabó László, HA0HW.

2/2016. sz. közgyűlési határozat:  A közgyűlés 26 igennel, 0 ellene, 0 tartózkodás mellett megválasztotta Venczel Miklós, HA0LZ-t a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének, tagjainak pedig Gosztolai Sándor, HA1ZE-t-et és Szabó László, HA0HW-t.

Javaslat jegyzőkönyvvezetőre: Dallos László, HA7PL, hitelesítőire Frőhlich Henrik, HA5BF; Füredi Péter, HA5LC és Lendvai Klára, HA5BA.

3/2016. sz. közgyűlési határozat:  A küldöttek 26 igen szavazattal, 0 ellene, 0 tartózkodás mellett elfogadták Dallos László, HA7PL-t a jkv. vezetőjének, Lendvai Klára, HA5BA-t, Füredi Péter, HA5LC-t  és Frőhlich Henrik, HA5BF-et a hitelesítőinek.

Levezető elnök: kéri a közgyűlést fogadja el, hogy a jegyzőkönyv magnófelvétel alapján készülhessen.

4/2016. sz. közgyűlési határozat:  A közgyűlés 26 igennel, tartózkodás, ellenvetés nélkül elfogadta, hogy a csak lényeges dolgokat tartalmazó jegyzőkönyv magnófelvétel alapján készüljön. Elkészítésének határideje 2015. március 26.

Levezető elnök: A közgyűlés napirendjét az elnökség határozza meg. Kérdezi a főtitkárt, érkezett-e a törvényes határidőn belül javaslat egyéb napirendi pontokra?

Nem érkezett!

Napirendi pontok:

 1. A 2015. évi elnökségi beszámoló, megvitatása, elfogadása.
 2. A 2015. évi költségvetési beszámoló megvitatása, elfogadása.
 3. A Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (a továbbiakban: GPEB) beszámolójának megvitatása, elfogadása.
 4. A 2016. évi költségvetési tervjavaslat megvitatása, elfogadása.
 5. A módosított Alapszabály ismertetése, elfogadása.
 6. A jogszerűen beérkezett javaslatok megvitatása.

Levezető elnök: Kérdezi a jelenlévőket, hogy rendkívüli, azonnali előterjesztést kíván-e tenni valaki?

Nem kíván senki sem tenni!

5/2016. sz. közgyűlési határozat: A küldöttek 26 igen szavazattal, tartózkodás, ellenvetés nélkül elfogadták a napirendet.

Levezető elnök: Megállapítást nyert, hogy a közgyűlés napirendje elfogadásra került.

Az 1. napirendi pont - az elnökség által a szövetség tagjai részére előre megküldött 2015. évi írásos beszámoló megvitatása, elfogadása (2. számú melléklet)

Kérdezi elnök urat, van-e szóbeli kiegészítése a kiküldött anyaghoz, majd átadta a szót.

Felber Gyula, HA1TJ szóbeli kiegészítésében egyebek mellett szólt:

A szervezeti élet keretein belül a taglétszám alakulásáról, egyesületek, TESZ-ek helyzetéről, z elvégzett tennivalókról, ingatlanokról, a Szekszárdi útival kapcsolatos költségekről, Szövetség utcairól. Ismerteti Békei Ferenc, HA5KU levelét a dunakeszi raktár peres elvesztése kapcsán kialakult fizetési nehézségekről, a Dagály utcai ingatlan rendezetlen tulajdonviszonyáról.

Levezető elnök: Megkérdezi Görgei György, HA5BGG-t, a GPEB elnökét, kíván e kiegészítést fűzni a GPEB írásos beszámolójához? (3. sz. melléklet) Nem kíván!

Másnak van-e kérdése, véleménye?

Molnár Csaba, HA6PX: A dunakeszi raktárral kapcsolatos pert a MRASZ elbukta, egy korrekt tájékoztatást tartana célszerűnek a folyamatról. A Dagály utca rendezetlen tulajdonviszonya miatt megfontolásra javasolja a MRASZBSZ időleges feloszlatását, majd a rendezés után a visszaalakítását!

Szabó Tibor, HA5LN: GPEB tagja 25 éve. Csaba nyitott kapukat dönget, idéz a GPEB 2009. évi beszámolójából, csak a Dagály utca vonatkozásában: „A beszámoló ennél sokkal többet tartalmaz, rettenetes visszaélések és hiányosságok voltak annak idején a Budapesti TESZ-nél!

Egy részüket megszüntették, de másik részét az óta is toljuk magunk előtt ahelyett, hogy megoldottuk volna. Ebben nagy az elnökség, de még nagyobb a kgy. felelőssége is, mivel ők már 2009-ben javasolták a BPTESZ működésének felfüggesztését azonnali hatállyal mindaddig, amíg nem rakják rendbe a könyvelésüket, nem szüntetik meg az anyagi visszaéléseket, nem szűnik meg a hűtlen kezelés és nem tisztázódik a Dagály utcai ingatlan tulajdon és birtokviszonya. A közgyűlés lesöpörte a javaslatukat. Jelenleg is ugyanaz az állapot áll fenn, mint 2005-től, vagy még korábbról!

2000-ben szabálytalanul történt a birtokba adás, mivel a BPTESZ mindig a Curia utcába volt bejelentve, nem a Dagály utca 11/a-ba, ahogy a jelenlegi telekkönyvi nyilvántartásban szerepel! Soha nem volt ide bejelentve! Hogyan kerülhetett bele ez a cím? Ki, mikor, milyen jogon adta ezt be? Ki, mikor, milyen alapon jegyezte ezt be? Továbbá, a Rádióvilág Kft. székhelye korábban a Róna utcába volt bejelentve, sosem volt telephelye a Dagály utcában! Ki, mikor adott ki oda telephely engedélyt? Miért működik ott? Ki mikor kötött a BPTESZ nevében bármilyen bérleti szerződést?”

Ez ugyanolyan kérdés, mint ezelőtt 15 évvel? Miért nem oldotta meg ezt a közgyűlés, vagy az elnökség? Mert tehetetlen mindkettő! Ezért valakinek egyszer meg kell ütnie a bokáját!

Füredi Péter, HA5LC: mint sok éve a MRASZBSZ titkára: 2009-ben született egy ellenőrzés, amelynek megállapításait 2010-ben a kgy. elutasította. Az ingatlanról: 2010-ben született meg a döntés a MRASZ és a BPTESZ részéről: ezt az ingatlant a kincstártól csak a BPTESZ kaphatta meg. Másként nem álltak velük szóba. Ezért a döntés ma is érvényes és fenntartjuk: amint az ingatlanügy lezáródik, akkor átírásra kerül a MRASZ részére az ingatlan. Ezt azért nem lehetett eddig megcsinálni, mert a Dagály utcai ingatlan másik részéről 2010 óta még nincs döntés, az áll! Le sem zárult, de el sem utasították!

Levezető elnök: a MRASZ nem akarja elvenni tőletek ezt az ingatlant. Korábban javasoltuk részetekre, hogy váljatok önálló jogi személlyé, akkor nem lenne ez a tulajdonprobléma. A felelősség a MRASZ-é, bármi is történik a Dagály utcában.

Javasolja a közgyűlésnek, szólítsa fel a MRASZ és a MRASZBSZ elnökségét, hogy a Dagály utcai ingatlan vonatkozásában a törvényességet állítsák helyre!

HA5LN felolvassa a 12/2012 sz. közgyűlési határozatot: 27 igen, 1 tartózkodással, 1 ellenvéleménnyel a közgyűlés elfogadta, hogy a Bp. XIII. Dagály utca 11/a részingatlan tulajdonjogának rendezéséig a MRASZ BSZ általi használata jogos!

Ezután ismertette a 13/2012 sz. közgyűlési határozat szövegét: a küldöttek 24 igen, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadták, hogy a XIII. Dagály utca 11/a tulajdonjogát a MRASZ-ra kell átíratni! Felszólította a két elnökséget, 30 napon belül intézkedjenek az átírásra!

Levezető elnök: A közgyűlés arra szólítja fel a feleket, hogy az akkor hozott határozatnak szerezzenek érvényt!

Az elnökségi beszámoló elfogadásáról következik a szavazás.

6/2016. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés az elnökség beszámolóját a szóbeli kiegészítésekkel és a kérdésekre adott válaszokkal együtt 25 igen szavazattal, 1 tartózkodás, mellett, ellenvetés nélkül fogadta el. (4 sz. melléklet)

7/2016. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a GPEB beszámolóját 26 igen szavazattal, tartózkodás, ellenvetés nélkül fogadta el.

8/2016. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a 2015. évi költségvetési beszámolót 25 igen szavazattal, 1 tartózkodás, mellett, ellenvetés nélkül fogadta el. (5 sz. melléklet)

Ezután a 2016. évi költségvetési tervjavaslat vitája következett.

9/2016. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a 2016. évi tervjavaslatot a szóbeli kiegészítésekkel és a kérdésekre adott válaszokkal együtt 26 igen szavazattal, tartózkodás, ellenvetés nélkül fogadta el. (6 sz. melléklet)

Majd a módosított Alapszabály vitája következett. Elkészítéséhez ügyvédet fogadtunk, mivel a korábban jelentkezett 2 fő arra a következtetésre jutott, hogy nem tudják elkészíteni a szükséges változtatásokat. Az elnökség pontról-pontra áttekintette a tervezetet. Az előzetesen kiküldött tervezethez a megadott határidőig nem érkezett észrevétel, vélemény. Elnök úr javasolta, hogy a mostanit adjuk be.

Frőhlich Henrik, HA5BF: hiányolja belőle az internetes szavazás lehetőségét. Véleménye szerint az anyag teljesen alkalmatlan a beadásra!

Kakasi György, HA5LW: 3 helyen javasol korrekciót az anyagban, átadja azok szövegét.

Békei Ferenc, HA5KU: Nem érti, a TESZ-eknek miért nem lehet vagyonuk? A 22. § törlését javasolja.

Füredi Péter, HA5LC: Van tapasztalata ASZ írásban. Az elnökség érve nem tartható. nekünk kell dönteni, mit akarunk? Ezt az ASZ-t vissza fogják vágni. Alkalmatlan az elfogadásra. Felsorolja a hiányosságokat. Javasolja, hogy alakítson a közgyűlés egy ASZ alkotó bizottságot, amely egy éves ütemezéssel dolgozná ki a módosításokat.

Levezető elnök: Füredi Péter ügyrendi javaslatot tett, miszerint ezt a tervezetet ne terjesszük fel!

Szavazásra bocsátja a kérdést, ki ért egyet azzal, hogy ne adjuk be? 4 fő!

Ki ért egyet azzal, hogy az ügyvéd úr fontolja meg az elhangzottakat, majd adja be? (19 igen, 3 tartózkodás, 4 nem)

10/2016. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 19 igen, 3 tartózkodás, 4 ellenében elfogadta, hogy a közgyűlés elé tárt, módosított ASZ tervezetet adjuk be az illetékes bíróságnak. (7 sz. melléklet)

Jogszerűn nem érkezett javaslat megvitatásra.

A levezető elnök úr 15 órakor bezárta a közgyűlést.

Dallos László, HA7PL
jegyzőkönyvvezető

Dévényi József, HA0LC
levezető elnök

Füredi Péter, HA5LC
hitelesítő

Lendvai Klára, HA5BA
hitelesítő

Frőhlich Henrik, HA5BF
hitelesítő

MRASZ Közgyűlés 2017

Írta: Magyar Rádióamatőr Szövetség. Beküldve: MRASZ

MRASZ Közgyűlés 2017.

Készült: a Magyar Rádióamatőr Szövetség (a továbbiakban: MRASZ) éves közgyűléséről.

Helye: Budapest IX. Gyáli u. 22.

Ideje: 2017. április 1.

10 óra 10 perckor Dallos László levezető elnök köszönti a közgyűlésen megjelent amatőrtársakat. Felkéri a mandátumvizsgáló bizottság vezetőjét, tegye meg a jelentését!

A Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Lendvai Klára, HA5BA.

A Mandátumvizsgáló Bizottság vezetője bejelenti, hogy 36 tagegyesületből 28 tagegyesület képviselője megjelent a mai közgyűlésre. A Mandátumvizsgáló Bizottság vezetője megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. (jelenléti ív: 1 sz. melléklet)

Levezető elnök: Az érdemi munka megkezdése előtt kéri, hogy egyperces néma felállással emlékezzünk meg az előző közgyűlés óta elhunyt amatőrtársainkról, hívójelük szerint:

HA0HY, HA0IG, HA1DRA, HA1DTH, HA5MY, HA5AEZ, HA5GO, HA5EH, HA5KD, HA6OB, HA6VS, HG7JW, HA8PK, HA8LCD, HA8CW.

Az ASZ értelmében a közgyűlés nyilvános. A jegyzőkönyv magnófelvétel alapján fog készülni, elkészítésének határideje 2017. május 10.

Levezető elnök: kéri a közgyűlést fogadja el, hogy a jegyzőkönyv magnófelvétel alapján készüljön.

1/2017. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 28 igennel, tartózkodás, ellenvetés nélkül elfogadta, hogy a csak lényeges dolgokat tartalmazó jegyzőkönyv magnófelvétel alapján készüljön. Elkészítésének határideje 2017. május 10.

Levezető elnök felkéri Felber Gyula HA1TJ elnököt, nyissa meg a közgyűlést.

Felber Gyula HA1TJ elnök, köszönti a részvevőket, megnyitja a közgyűlést.

Levezető elnök: A lebonyolításhoz tisztségviselőket kell választani!

A Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének Venczel Miklós, HA0LZ –t javasoljuk.

Szavazás: jelen 28 fő, mellette 28 fő, ellene 0, tartózkodott 0 fő.

2/2017. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 28 igennel, 0 ellene, 0 tartózkodás mellett megválasztotta Venczel Miklós, HA0LZ-t a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének.

Levezető elnök: Venczel Miklós, HA0LZ válasszon maga mellé 2 embert, segítőnek!

Tagjainak Hegyi Miklós HA5VZ-t és Hegyi Loránd, HA8DH-t választotta ki. Szavazzunk róluk!

3/2017. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 28 igennel, 0 ellene, 0 tartózkodás mellett megválasztotta Hegyi Miklós, HA5VZ-t és Hegyi Loránd, HA8DH-t a szavazatszámláló bizottság tagjainak.

Levezető elnök: jegyzőkönyvvezetésre az elnökség Dallos László, HA7PL-t jelölte. Szavazzunk róla.

4/2017. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 28 igennel, 0 ellene, 0 tartózkodás mellett megválasztotta Dallos László, HA7PL-t jegyzőkönyvvezetőnek.

Levezető elnök: Javaslat a jegyzőkönyv hitelesítőire: Frőhlich Henrik, HA5BF; Marozsán Miklós, HA5OM. Szavazzunk róluk!

5/2017. sz. közgyűlési határozat:  A küldöttek 28 igen szavazattal, 0 ellene, 0 tartózkodás mellett elfogadták Frőhlich Henrik, HA5BF-et és Marozsán Miklós, HA5OM-et a jegyzőkönyv hitelesítőinek.

Levezető elnök: Az ASZ értelmében kötelező napirendi pontok:

 1. A 2016. évi elnökségi beszámoló, megvitatása, elfogadása.
 2. A Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (a továbbiakban: GPEB) beszámolójának megvitatása, elfogadása.
 3. A 2016. évi költségvetési beszámoló megvitatása, elfogadása.
 4. A 2017. évi költségvetési tervjavaslat megvitatása, elfogadása.
 5. A TESZ-ek megszüntetésére javaslat.
 6. A jogszerűen beérkezett javaslatok megvitatása.

Levezető elnök: szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását.

6/2017. sz. közgyűlési határozat: A küldöttek 28 igen szavazattal, tartózkodás, ellenvetés nélkül elfogadták a napirendet.

Levezető elnök: Megállapítást nyert, hogy a közgyűlés napirendje egyhangúlag elfogadásra került.

Az 1. napirendi pont - az elnökség által a szövetség tagjai részére előre megküldött 2016. évi írásos beszámoló megvitatása, elfogadása (2. számú melléklet) Kérdezi elnök urat, van-e szóbeli kiegészítése a kiküldött anyaghoz, majd átadta a szót.

Felber Gyula, HA1TJ szóbeli kiegészítésében egyebek mellett szólt:

A szervezeti élet keretein belül a taglétszám alakulásáról, egyesületek, TESZ-ek helyzetéről, az új Alapszabályunkról, az elvégzett tennivalókról, ingatlanokról, a Szekszárdi úti objektum eladásáról, a kapott szponzori támogatásokról, az utánpótlással kapcsolatos tennivalókról, a jól működő QSL irodáról.40

Levezető elnök: Szavazzuk meg a 2016- évi beszámolót!

7/2017. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés az elnökség beszámolóját a szóbeli kiegészítésekkel és a kérdésekre adott válaszokkal együtt 28 igen szavazattal, tartózkodás, ellenvetés nélkül fogadta el. (4 sz. melléklet)

Levezető elnök: Megkérdezi Görgei György, HA5BGG-t, a GPEB elnökét, kíván e kiegészítést fűzni a GPEB írásos beszámolójához? (3. sz. melléklet) Nem kíván!

Levezető elnök: a GPEB beszámolójának elfogadása következik. Van-e a GPEB részéről kiegészítés a kiküldött beszámolóhoz? Hozzászólás van-e? Nincs!

8/2017. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a GPEB beszámolóját 28 igen szavazattal, tartózkodás, ellenvetés nélkül fogadta el.

Levezető elnök: Következik a 2016. évi költségvetési beszámoló elfogadása. Elnök úr szóban

kívánja kiegészíteni.

9/2017. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a 2016. évi költségvetési beszámolót 28 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el. (5 sz. melléklet)

Levezető elnök: Most pedig a 2017. évi költségvetési tervjavaslat vitája következik.

Az elnök úr szóbeli kiegészítést fűz hozzá!

Javaslat a terv módosítására: bevételi oldal: Egyéb rovatba kerüljön be a 42 m Ft bevétel. Kiadáshoz 20 m Ft irányösszeg Királyhelmecre.

10/2017. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a 2017. évi tervjavaslatot azzal a változtatással - hogy a Szekszárdi úti ingatlan eladásából befolyt 42 millió Forintból 20 millió Ft-ot szánjunk a Királyhelmec utcai ingatlan állagának javítására - a szóbeli kiegészítésekkel és a kérdésekre adott válaszokkal együtt 27 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadta el. (6 sz. melléklet)

Levezető elnök: szavazzunk még Szabó Tibor, HA5LN javaslatáról, miszerint a befolyt 42 Ft-ból levonva a 20 Milliót, a maradékot fektessük be és a hozadékát kétrészre osztva éljük fel. Egyrészt a 30 %-a tőkenövelésre, másrészt a maradék 70 % pedig sport, vagy szervezeti célra legyen felhasználva.

11/2017. sz. közgyűlési határozat:  A közgyűlés kötelezi az elnökséget, hogy a Szekszárdi úti ingatlan eladása után kapott 42 m Ft-ból maximum 20 m Ft-ot a Királyhelmec utcai ingatlan felújítására fordíthat, a maradékot pedig köteles befektetni és a hozadékát évente két részre osztva, 30 %-át tőkenövelésre fordítson, 70 %-át pedig integrálja vissza a költségvetésbe és költse valamilyen értelmes célra. Elfogadva: 23 igen, 5 tartózkodás, ellene 0.

Levezető elnök: következik az 5. napirendi pont.

Felber Gyula, HA1TJ elnök: 1 TESZ munkája értékelhető, a többiek nem működnek, csupán, mint fantomszervezetek léteznek. Az elnökségi ülésen megtárgyaltuk ezt a kérdést és az elnökség (kivétel Lendvai Klára, HA5BA) úgy döntött, hogy javasolja a Közgyűlésnek a megszüntetésüket. Amelyik TESZ tovább akar létezni, az önállóan megalakulhat, készíthet Alapszabályt és kérheti tagként felvételét a MRASZ-ba. Saját megyei példáját említi. A megyei Sportigazgatóságok megszűntek, pályázat nincs, ezért értelmetlenné vált létük.

A közgyűlésnek javasolja elfogadásra a TESZ-ek megszüntetését. Beadjuk a bíróságra a papírt és töröltetjük mind a 12 TESZ-t.

Frőhlich Henrik, HA5BF: Ez most egy pillanatnyi helyzet, javasolja, most ne tárgyaljunk a TESZ-ek megszüntetéséről. Reméli, hogy belépünk az újonnan alakult Honvédelmi Sportszövetségbe. Az országos szervezetek lépjenek oda be és azokon keresztül csatlakozzunk.

Berzsenyi László, HA5EA:Tudomása szerint egyelőre eléggé kiforratlan a Honvédelmi Sportszövetség. Nem érti, mi az összefüggés a TESZ-ek megszüntetése és a Honvédelmi Sportszövetségbe lépés között?

Venczel Miklós, HA0LZ: Szabolcs-Szatmár megyében ők már régebben megszüntették a TESZ-t. Amíg volt sporttámogatás, addig abból tudtak versenyeket rendezni. Miután ez megszűnt, már nekik kellett volna fizetniük, hogy tagok lehessenek. Véleménye szerint sincs még eléggé kiforrva a Honvédelmi Sportszövetség. Nem tudni semmit az elvárásaikról és arról sem, hogy mit veszünk a nyakunkba? Javasolja, a Közgyűlés bízza meg az elnökséget, vagy az elnököt, hogy a tisztánlátás érdekében tárgyaljon a képviselőikkel, de szerinte azok nem a TESZ-ekkel akarnak tárgyalni.

Jánosi János Sebestyén, HA5GN: 1 működő TESZ van, a budapesti, aki eddig a BURABU-t rendezte és más egyéb tevékenységet is kifejtett. Ha megszüntetjük a TESZ-eket, akkor ezeket ki fogja végezni?

Turjányi József, HA3GJ: TESZ-eket azokban a megyékben lehetett létrehozni, amelyekben legalább 2 rádióklub működött. Somogy megyében sok évvel ezelőtt létrehoztak egy megyei szövetséget, de azt a bíróság szinte azonnal meg is szüntette. Ezért ők Siófokon létrehoztak több rádióklubot, így megalakulhatott a Siófoki TESZ. Korábban az önkormányzattól ők is kaptak anyagi és erkölcsi támogatást, de ma már ez nincs. Ahol akarnak, ott működtethetnek TESZ-t. Aki akarja, az csinálja tovább, Ő meghagyja.

Békei Ferenc, HA5KU: miközben a többi napirendi ponthoz nagyon jól kidolgozott anyagot kapott, hiányolja az elnökség részéről az előzetes részletes tájékozódást, miért nem járta alaposabban körül ezt a kérdést, kérdezte meg a TESZ-ek véleményét, mielőtt megszüntetésüket javasolja?

Varga Gábor, HA7MS:személyes okok miatt kéri a Közgyűlést, járuljon hozzá a Jász-Nagykun-Szolnok megyei TESZ megszüntetéséhez.

Felber Gyula, HA1TJ: Válaszol.

Békei úr hozzászólására reagálva, egyenként felszólítja a TESZ-ek képviselőit, hogy nyilatkozzanak a TESZ-ek működéséről, igennel, vagy nemmel!

Bács-Kiskun megye                              nem működik
Békés megye                                       nem működik
Borsod-Abaúj-Zemplén megye              nem működik
Csongrád megye                                  nem működik
Győr-Moson-Sopron megye                   nem működik
Heves megye                                       nem működik
Jász-Nagykun-Szolnok megye               nem működik
Pest megye                                         nem működik
Siófoki TESZ                                        nem működik
Tolna megye                                        nem működik
Zala megye                                         nem működik
Budapest                                             működik

Bármelyik szövetség önállóan megalakíthatja, bejegyeztetheti magát és kérheti felvételét a MRASZ-ba. Ha mindegyik megszűnik, aki akar, az megalakulhat. Nem mondott valótlant, csak tiszta szervezeti életet akar. Ismételten javasolja a Közgyűlésnek, fogadja el az összes TESZ megszüntetését.

Levezető elnök: kérem a jelenlévő képviselőket, a szavazócédula felmutatásával szavazzanak a TESZ-ek megszüntetéséről.

Jelen van: 28 fő. Igennel szavazott 26 fő, ellene 1 fő, tartózkodott: 1 fő.

12/2017 sz. közgyűlési határozat: a Közgyűlés 26 igen, 1 ellene, 1 tartózkodás mellett elfogadta a TESZ-ek megszüntetését.

Levezető elnök: Jogszerűn érkezett 1 javaslat megvitatásra HA3IN-től. Tárgya: csatlakozás a Honvédelmi Sportszövetséghez.

Elnök úr elmondja az ő véleményét ezzel kapcsolatban. A Honvédelmi Szövetség megalakult, de csak egyetlen szóban említik a mi szakágunkat. Azt elfogadja, hogy a közgyűlés megbízza az elnököt és az elnökséget, hogy szövetségi szinten tárgyaljon a bekapcsolódásról. Csak az egyesületek kaphatnának feladatokat. Hegyi Miklós röviden ismerteti a modern hadsereg jelenlegi elvárásait.

Levezető elnök: szavazzunk arról, hogy a MRASZ elnöke, vagy elnöksége kezdjen tárgyalásokat a Honvédelmi Szövetséghez történő csatlakozásról.

13/2017 sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 27 igen mellett elfogadta, hogy az elnök, vagy az elnökség kezdjen tárgyalásokat a Honvédelmi Szövetséghez történő csatlakozásról.

A levezető elnök 12 óra 55 perckor bezárta a közgyűlést.

Budapest, 2017. május 10.

 

           

Dallos László, HA7PL
levezető elnök

Frőhlich Henrik, HA5BF
hitelesítő

 

Marozsán Miklós, HA5OM
hitelesítő

MRASZ Közgyűlés 2015.

Írta: Magyar Rádióamatőr Szövetség. Beküldve: MRASZ

Jegyzőkönyv

 pdf

Felvéve: a Magyar Rádióamatőr Szövetség (a továbbiakban: MRASZ) éves közgyűlésén.

Helye: Budapest, IX. Gyáli u. 22.

Ideje: 2015. március 21.

Dévényi József úr, HA0LC (a továbbiakban: HA0LC) a közgyűlés levezető elnöke  köszönti a közgyűlésen megjelent amatőrtársakat, köztük a 92 éves Végh Tibor HA5YI-t, az elnökséget, bizottságvezetőket. Felkéri a mandátumvizsgáló bizottság vezetőjét, tegye meg a jelentését!

A Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Lendvai Klára, HA5BA (a továbbiakban: HA5BA);

A mandátumvizsgáló bizottság vezetője bejelenti, hogy 38 tagegyesületből 24 tagegyesület regisztrált a mai közgyűlésre. A mandátumvizsgáló bizottság megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

Az MvB. írásos jelentése (1. számú melléklet).

HA0LC: Az érdemi munka megkezdése előtt kéri, hogy egyperces néma felállással emlékezzünk meg az előző közgyűlés óta eltelt időszakban elhunyt amatőrtársainkról, hívójelük szerint:

HA0DP, HG0TIZ, HA1XB, HA2SX, HA3FD, HA3IV, HA3NL, HA3OV, HA3RJ, HA4GGS, HA5BDJ, HA5BT, HA5CFV, HA5FL, HA5FO, HA5FV, HA5GC, HA5TO, HA7NR, HA7UW, HA8UC, HA9MBN, HA9PB, HA9SU.

HA0LC: Az ASZ értelmében a közgyűlés nyilvános, korlátozására nem érkezett javaslat. A csak a lényeges dolgokat tartalmazó jegyzőkönyv magnófelvétel alapján készül. Elkészültének határideje május 1. Hanganyag formájában a teljes közgyűlés szószerinti anyaga rendelkezésre áll.

Szavazás: jelen 24 fő, mellette 24 fő, ellene 0, tartózkodott 0 fő.

1/2015. sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés 24 igennel, tartózkodás, ellenvetés nélkül elfogadta, hogy a csak lényeges dolgokat tartalmazó jegyzőkönyv magnófelvétel alapján készüljön. Elkészítésének határideje 2015. május 1.

Most a Szavazatszámláló Bizottság (a továbbiakban: SZB) vezetőjére és tagjaira kell szavaznunk. Vezetőjének javaslom Venczel Miklós HA0LZ-t (a továbbiakban: HA0LZ), tagjainak Fröhlich Henrik HA5BF-et, és Szesztay Péter, HA5KB-t.

2/2015. sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés egyhangúan, 0 ellene, 0 tartózkodás mellett megválasztotta HA0LZ-t a Szavazatszámláló bizottság vezetőjének, tagjainak pedig HA5BF-et és HA5KB-t.

A közgyűlési jkv. vezetőjének Dallos László HA7PL-t (a továbbiakban: HA7PL), hitelesítőinek Füredi Péter HA5LC-t (a továbbiakban: HA5LC) Lendvai Klára HA5BA-t) javasolja.

3/2015. sz. közgyűlési határozat: a küldöttek 24 igen szavazattal, 0 ellene, 0 tartózkodás mellett elfogadták HA7PL-t a jkv. vezetőjének, HA5BA-t, HA5LC-t  hitelesítőinek.

HA0LC: felkéri elnök urat, nyissa meg a közgyűlést.

HA1TJ: mindenkinek jó munkát kívánva megnyitja a közgyűlést! Örömmel köszönti a hétfőn 90. évébe lépő Végh Tibor, HA5YI-t, akinek az elnökség életműdíjat adományoz.

HA7PL: ismerteti Végh Tibor életrajzát.

HA5YI: megköszöni a méltatást, majd egy korabeli detektoros rádiót ajándékoz a szövetség számára.

HA0LC kérdezi a főtitkárt, érkezett-e a törvényes határidőn belül javaslat egyéb napirendi pontokra, illetve a jelenlévőket, arról, hogy rendkívüli, azonnali előterjesztést kíván-e tenni valaki?

Nem érkezett, illetve nincs ilyen.

Ismerteti a napirendi pontokat, egyben ügyrendi javaslattal él, a sorrendjük megváltoztatása érdekében!

Kéri, hogy az előzetesen kiküldött napirendi pontokat az általa javasolt sorrendben fogadja el a kgy! (2 sz. melléklet)

 1. A 2014. évi elnökségi beszámoló, megvitatása, elfogadása.
 2. A 2014. évi költségvetési beszámoló megvitatása, elfogadása.
 3. A Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (a továbbiakban: GPEB) beszámolójának megvitatása, elfogadása.
 4. A 2015. évi költségvetési tervjavaslat megvitatása, elfogadása.
 5. Az új elnökségi tisztségviselő megválasztása.
 6. A jogszerűen beérkezett javaslatok megvitatása.

4/2015. sz. közgyűlési határozat: a küldöttek 24 igen szavazattal, tartózkodás, ellenvetés nélkül elfogadták a napirendet.

Megállapítást nyert, hogy a közgyűlés napirendje elfogadásra került.

Az 1. napirendi pont - az elnökség által a szövetség tagjai részére előre megküldött 2014. évi írásos beszámoló megvitatása, elfogadása (3. számú melléklet)

Kérdezem elnök urat, van-e szóbeli kiegészítése a kiküldött anyaghoz, majd átadta a szót.

Felber Gyula HA1TJ: üdvözölte a megjelenteket, szóbeli kiegészítésében beszélt:

A szervezeti élet keretein belül a taglétszám alakulásáról (750 fő/2014), a versenyengedélyekhez kapcsolt biztosítási díjakról, amelyről kiderült, hogy nem kötelező, ezután minden rendes tag versenyző lesz. Kiderült, a SIR-be sem kellett kötelezően bejelentkezni! Tehát ezután csak „SZ” lapot kell kitölteni. Lesz még egy sima „QSL-SZ” lap, a csak az iroda használatát igénybe vevőknek egységesen 12 000 Ft-ot kell fizetniük!

Ingatlanok: Szövetség utca már a MRASZ tulajdona, némi MNV Zrt.-s huzavona után ma már a Szekszárdi utcai ingatlan is a mi tulajdonunk lett. Ismerteti Schneider István, HA5FO végrendeletét, amelyben a MRASZ-t jelölte meg Bp. III. Királyhelmec u 9 sz. alatt található családi házának örököseként. Az élettársa követelését kifizettük. A végrendeletében meghagyott kéréseit teljesítjük. A Szövetség utcai ingatlan eladására kiadtuk a megbízást. A Szekszárdi úti ingatlan vonatkozásában felmondtuk az üzemeltetési szerződést, a vállalhatatlanul magas díjak miatt.

A megújult honlapról szól néhány szót. Holop Attila, HA2NA ingyenesen végzi a webmesteri feladatokat. A honlap tárhelyét továbbra is a Starján Kft. biztosítja.

Köszönettel illeti a Hajdú-QTC szerkesztőjét, aki friss információkkal látja el a rádióamatőröket, Zentai Tibort (HA2MN) az általa szerkesztett tájékoztató kiadványokért. A Monitoring Alarm Kft. segítségét, amellyel a QSL iroda működését támogatja, röviden bemutatja annak új vezetőjét Zelei Csaba, HA5DX-et. Ennek kapcsán ismerteti a nem tagok régóta felhalmozott lapjainak átadására készített javaslatot.

Az RTF és GYT szakágak beszámolója megfelelően tükrözi sikeres munkájukat.

A Minősítő Bizottságra háruló feladatok elvégzésre kerültek.

Diplomafelelős: konkrétan meg kell mondania, miből mennyit kell nyomtatnunk?

Bírói Bizottság: jól működik, nincs vele problémánk!

RKSZ: mindenütt elutasításra kerültünk, ennek ellenére továbbra is folytatjuk a szervezést.

RH-URH sportról: nem készült kielégítő összefoglalás. HQ verseny jegyzőkönyve nem jutott el időben a rendezőhöz.

HA0LC: megkérdezi, hogy a közgyűlés melyik megoldást választja, ezt vitassuk most meg, vagy a 2. napirendi pontot is ide vesszük és utána egyben szavazunk?

5/2015. sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 24 igen szavazattal, tartózkodás, ellenvetés nélkül csak az első napirendi pont megvitatását fogadta el.

HA5EA: az NMHH megbeszélésekről ad tájékoztatást. Az IARU Világértekezletének erőfeszítéseiről a 60 méteres sáv elnyerése érdekében. Sikeres lobbizásnak köszönhetően, valószínű, ki fognak jelölni 5350-5450 kHz között egy rádióamatőr szegmenst.

HA0LC: az NVIS terjedésnek köszönhetően ez fontos szerepet kaphat az RKSZ munkában.

HA7PL: kapcsolatunkról az NMHH-val. 472-479 kHz sávrészt már kijelölték. A 3,4 GHz sávra viszont nem sikerült eredményt elérni. Kértünk még teljesítményhatár emelést az 50 és a 70 MHz-es sávokra, ennek megvizsgálását ígérték. Remote üzem legalizálása elé sem fognak támasztani akadályt. Antennaépítéssel kapcsolatban lehetőséget ígértek egy újabb megbeszélésre, ahol igyekszünk olyan konstrukciókkal előállni, ami mindkét fél számára elfogadható. Adósak vagyunk a vizsgakérdések „gyártásával”.

HQ helyzetéről: az idén én (HA7PL) szervezem a csapatot.

Ezután kérdések következtek.

Pócsa Péter HA9MBB: mennyiségtől függetlenül javasolja feltenni a nem tagok listáját, akiknek QSL lapjai vannak az irodában.

Hozzászólások következtek:

Frőhlich Henrik, HA5BF: dicséri az új honlapot. RTF-eseik elindították a téli edzést. Utánpótlási területhez kiegészítésként elmondja, hogy tavaly kaptak a MRASZ-tól támogatást. Folyamatosan van náluk hétfői napon szakkör és vizsgára felkészítő tanfolyam is. Részt vettek a helyőrségi napon.

Balogh Sándor, HA5BLK: nem gondolja, hogy a közeljövőben sor kerülne a 3,4 GHz eladására a terjedési sajátosságok miatt. Az antennatorony állítással kapcsolatban típusterv készítését javasolja.

Turáni Tibor, HA8YI: végigcsinálta az antennaépítéssel kapcsolatos tortúrát. Nagyon komoly anyagi terhet jelentett volna, ezért más megoldást keresett. Az URH-hoz szükséges tornyok kimaradtak a tervezetből.

Szesztay Péter, HA5KB: javasolja a Bírói Bizottság kiegészítését budapesti taggal.

Hegyi Loránd, HA8DH: Kiegészítést fűz a beszámolóhoz. Együttműködünk a Cserhát Mentő Egyesülettel. Kitelepülő nap az idén is lesz. Elindult az RKSZ fórum. Tagság növelésére biztatja a jelenlévőket.

Matzon Jenő, HA5FA: Bírói Bizottsági munkához: nagyon sok segítővel találkozik a GYT versenyeken, pedig náluk is van 3 fő, aki vizsgával rendelkezik, de még soha sem kérték fel őket.

HA1TJ: válaszol a feltett kérdésekre.

Venczel Miklós, HA0LZ: a BB nem jelöl ki versenybírókat, azokat mindig a rendező kéri fel.

HA5EA: torony típusterv nem talált befogadásra az NMHH-nál, komplex módon gondolkodnak a megoldáson!

HA0LC: szavazzunk az 1. napirendi pont elfogadásáról!

6/2015. sz. közgyűlési határozat: a 2014. évi elnökségi beszámolót a közgyűlés 21 mellette, 3 tartózkodással elfogadta!

Megállapítást nyert, hogy az elnökség által beterjesztett írásos beszámolót, szóbeli kiegészítést a hozzászólásokra adott válaszokkal együtt elfogadta a közgyűlés.

HA0LC: ezután rátérünk a 2. napirendi pontra a 2014. évi költségvetési beszámolóra.

HA1TJ: kiegészítéseket fűz a 2014. évi költségvetési beszámolóhoz. Ismerteti a számadatokat.

HA0LC: javasolja, hogy a GPEB beszámolóját is hallgassa meg a közgyűlés. Azt a tájékoztatást kapta, hogy a beszámoló valamilyen technikai malőr folytán nem jutott el mindenkihez, felkéri Szabó Tibort, HA5LN-t, adjon szóbeli tájékoztatást. Ismerteti az írásos beszámolót. Semmilyen komoly szabálytalanságot nem tapasztaltak. Szól az ingatlanok helyzetéről. Fontolja meg az elnökség, hogy a Szövetség utcai ingatlant el kell-e adnia, inkább kiadni lenne célszerű! A Királyhelmec utcai objektum rezsijét célszerű lenne kitermeltetni a két másik objektummal. A 2014.évi költségvetés teljesítettnek tekinthető, javasolja elfogadását.

HA0LC: van-e kérdés, hozzászólás javaslat? Ha nincs, szavazzunk!

7/2015. sz. közgyűlési határozat: a 2014. évi költségvetési beszámolót a GPEB beszámolójával együtt a közgyűlés 23 igennel, 1 tartózkodással elfogadta.

Megállapítást nyert, hogy a 2014. évi költségvetési beszámolót és a GPEB által beterjesztett írásos beszámolót elfogadta a közgyűlés.

HA1TJ: a 2015. évi költségvetési tervhez fűz kiegészítéseket.

HA5BF: lehet-e a szállásköltségeket csökkenteni? Az RF válogatottnak szánt kifizetést sem érti. Sportszövetség vagyunk, ehhez képest kevés a sportra szánt kiadásunk, alig 10 %. HA1TJ: válaszol HA5BF-nek. Tartalékunk nincs. A valós támogatás alapján tudunk majd korrigálni!

HA5BF: A tartalék terhére emeljük meg az utánpótlás támogatását 1 000 000 Ft-ra. Vegyünk el az utazás, szállás keretből 400 000 Ft-ot!

HA1TJ: Tudnotok kell, hogy van egy jelentős mínuszunk a Szekszárdi úti objektum vitatott fűtésköltsége miatt. Ha ezt ki kell fizetnünk, akkor ez komoly terhelést fog jelenteni. Ha lesz rá pénzünk, akkor felemeljük az utánpótlás támogatását 1 M Ft-ra.

HA5LW: a 2015 évi költségvetést vitatjuk, más évek előtt állunk, mint korábban. Ingatlangazdálkodási feladatot jelent mind a szövetségnek, mind az elnökségnek. Hogy mi lesz a célszerű, az ezután fog kiderülni. Az ő egyesületükben az ingatlannal kapcsolatos döntéseket a tagság 4/5 részének kell jóváhagynia. Kinek a felelőssége lesz a döntés?

HA0LC: HA5BFjavaslatára elvesszük a 400 000 Ft-ot az utazás-szállás keretből.

HA5LN: ismerteti a GPEB álláspontját a 2015. évi költségvetési tervről. Megalapozottnak ítélik, ezért javasolja az elfogadását. Megjegyzi, hogy az ASZ értelmében az ingatlan eladása, közgyűlési hatáskör.

HA0LC: az utánpótlás javára átcsoportosított 400 000 Ft módosítási javaslattal és a GPEB állásfoglalásával együtt szavazzunk a 2015. évi költségvetési tervjavaslatra!

8/2015. sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés 22 igennel, 2 tartózkodással a közgyűlés elfogadta a 2015.évi költségvetési tervjavaslatot.

Megállapítást nyert, hogy az Elnökség által beterjesztett 2015. évi költségvetést a közgyűlés elfogadta.

HA0LC: következő napirendi pont, az elnökségi tagságáról lemondott Váradi Péter, HA5OV helyett új elnökségi tag megválasztása. A Jelölő Bizottság (HA0LC, HA3UU, HA5OM) elvégezte az előkészületeket. 3 jelölés érkezett be: Herczeg Zoltán, HA3KZ; aki munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudja vállalni, Pittmann Zoltán, HA1AG, Balogh Sándor, HA5BLK. Az lehet jelölt, akit a klubja jelölt, a jelölést nyilatkozattal elfogadja és a közgyűlésen jelen van. Pittmann Zoli nincs jelen, így csak egy jelöltünk van.

HA5BLK: szabadkozik, hogy csak ő maradt egyedül. HA3KZ távolmaradását sajnálattal veszi tudomásul. Bemutatkozik, szól a gyermekrendezvények tapasztalatairól. Utánpótlás koordinátorként képzeli el a munkáját. Olyan klubok támogatását tervezi, akik részt vesznek a fiatalok képzésében.

HA0LC: van-e igény titkos szavazásra? Nincs! Kézfeltartással szavazzunk HA5BLK elnökségi taggá választásról!

9/2015. sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés 22 igen, 2 tartózkodás mellett megszavazta HA5BLK elnökségi tagságát.

Megállapítást nyert, hogy Balogh Sándor, HA5BLK lett az elnökség új tagja a lemondott Váradi Péter, HA5OV helyett.

HA0LC: ahogy már az elnök úr is említette, az elnökség a jövőben úgy fog működni, hogy Viczián László fogja ellátni az RH-manageri feladatokat, Balogh Sándor pedig az utánpótlással fog foglalkozni.

Utolsó napirendi pontunk a határidőre beérkezett javaslatok megvitatása. ASZ-hoz érkezett javaslat a Puskás Rk. részéről.

HA5BF: taglétszám emelése érdekében javasolja: a MRASZ tagságot válasszuk kétfelé: aki tagja egy egyesületnek, az automatikusan legyen a MRASZ-nak is tagja, a másik pedig, hogy azok mellett, akik versenyezni akarnak, és befizetik a versenyengedélyt, ne csak versenysport, hanem legyen szabadidő sport is az ASZ-ban.(egyéni RF, DX-vadászat, DX forgalmazás, meteor nyomvonalas kísérletek stb.) gyermek utánpótlás nevelés.

HA0LC: tavaly létrehozott a közgyűlés egy csoportot az ASZ módosítására, (HA0LC, HA3UU, HA5LC) Felmerültek kérdések: arányossági képviselet megvalósulása, tagjaink körének szélesítése, technika fejlődésével internetes szavazással élhetünk-e? Jelenleg nem vagyunk kényszerpályán, ASZ-unk érvényes, törvényesen működünk.

HA5EA: annak örülne a legjobban a MRASZ, ha minél több tagegyesületi tagja legyen, bár korábban ez ellen ágáltak az egyesületi vezetők. Ha a klubok tagfelvételébe beleszólnánk, akkor kiléphetnének a klubból egyesek, akik utálják a MRASZ-t, ezzel az egyesületeket is elveszíthetnénk. Az ASZ sportról beszél, ami magába foglalja mind a versenysportot, mind a szabadidősportot.

HA0LC: ha valaki tagja az egyesületnek, aki tagja a MRASZ-nak, akkor már nem is vagyunk messze attól, hogy ez által növeljük a létszámot!l

HA3NU: nem tudja elképzelni, hogy minden tagjuk MRASZ-tag legyen, mert nem mindenki rádióamatőr, csak egyszerűen társadalmi segítők, akik nem is óhajtanak tagok lenni.

HA5FA: 25 év után tavaly kérte felmentését elnöki tiszte alól. Szabadidő sport megnevezés csak a pályázatokon szerepel. Egyébként szabad időnkből végezzük tevékenységüket. A kötelező MRASZ tagság visszatetszést válthatna ki!

HA5BLK: mi lenne, ha a MRASZ azt mondaná, hogy ő a magyar rádióamatőrök képviselője., akkor minden engedélyest tagunknak tekinthetnénk?

HA5LN: ez benne van a jelenlegi ASZ-ban. A MRASZ minden magyar rádióamatőr képviselője.

HA5LC: pontosítja a jogi fogalmakat. Egyéni szövetségi tagság nincs, csak egyesületi.

HA5EA: pontosít néhány dolgot: a MRASZ a PTK alapján működik. Felsorolja a tagsági kategóriákat. Ha kötelezővé tesszük, hogy az egyesületek minden tagja tag legyen, akkor korlátozzuk az egyesületek ez irányú jogait, akár el is veszíthetjük őket.

HA0HW: ugyanaz a véleménye, mint HA3NU-nak!

HA0LC: tehát maradjon minden úgy, ahogy van, ettől több rádióamatőr nem lesz!

HA1TJ: nem stimmel Henrik, 5BF javaslata, nem fognak többen belépni. Csak QSL-iroda használó csoport is lehet. Nem akar mindenki feltétlenül a tagunk lenni!

HA5BF: aki versenyezni akar, az befizeti a tagdíjat.

HG0EK: a Hajdú-QTC szerkesztője 29 éve. Nem úgy vagyok tagja a szövetségnek, mint versenyző, azért vagyok tag, mert nem szeretek kívülről valamibe belebeszélni. Ha a tagságot erőltetjük, a létszám csökkenni fog. Le kell szállni a földre, úgy kell a rádióamatőrök érdekét képviselni, hogy minden magyar rádióamatőr érdekét szolgálja.

HA0LC: ezt a kérdést lezártuk, a klubok a tagok!

Arányos képviselet kérdése.

HA5KB: az arányos képviselet: azok, ahol kevesebb a létszám, hátrányba kerülnek.

HA5LC: egyes helyeken lehet arányos képviselet, nálunk pillanatnyilag nem lehet, de gondolkodni lehet róla!

HA1TJ: nézzük a jelenlegi nagy klubokat. Ha arányos képviseletben gondolkodunk, akkor nehézséget okozhatna a közgyűlés helyének kiválasztása, miközben a 38 egyesületből most is csak 24-en vannak jelen!

HA0LC: végezzünk egy szimpátiaszavazást erről a kérdésről!

10/2015. sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés 2 igen, 22 nem szavazattal elvetette az arányos képviselet lehetőségét.

Megállapítást nyert, hogy a küldöttek az arányos képviseletet elvetették.

HA0LC: van-e lehetőség internetes szavazásra? Jelenleg nincs! Ez azt jelenti, hogy nem szabad hozzányúlni az ASZ-hoz! HA5BLK javaslatát nem támogatjuk, de azt az ASZ nem zárja ki most sem!

HA5BF: az év sportolója szavazás probléma, miért maradtak ki sportolóink?

HA1TJ: Mert a sportoló nem regisztrált, de ígérték a szervezők a változtatást!

HA0LC: köszöni az aktív részvételt mindenkinek. 14 óra 8 perckor a közgyűlést bezárta!

 

Dallos László, HA7PL
jegyzőkönyv vezető
 Dévényi József, HA0LC
levezető elnök
Füredi Péter, HA5LC
hitelesítő
 Lendvai Klára, HA5BA
hitelesítő

           

MRASZ KÖZGYŰLÉS 2014 - A RÁDIÓAMATŐR SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE ÚJJÁALAKULT

Írta: HA5BLK. Beküldve: MRASZ

 

A Magyar Rádióamatőr Szövetség, (MRASZ) március 23-án tartotta éves közgyűlését.

A közgyűlésen a szövetség tagegyesületei közül 28 rádióklub és a budapesti területi szervezet (TESZ) képviseltette magát.

Az éves közgyűlés egyben tisztújító közgyűlés is volt, új vezetőséget választottak a MRASZ élére. A 2013-as elmúlt és a 2014-es leendő évi költségvetés elfogadása után a klubok küldöttei helyenként éles vitában tárgyaltak a magyarországi rádióamatőröket érintő jogszabályok változásairól, mint pl. az amatőr állomások antennáit a profitérdekelt szolgáltatók antennáival azonos engedélyezési díjakon kezelő új rendelettel kapcsolatban.

A szövetség minden szakága képviseltette magát a közgyűlésen: Rádiós Tájékozódási Futók Gyorstávírászok, valamint a Rádióforgalmi Szakág.

A szövetség közös problémája az utánpótlás hiánya, melyet a forráshiányos gazdasági helyzetük mellett nehéz orvosolni. A MOB címkézett -és csak utánpótlásra használható- 2.1 MFt támogatása a legjobbkor fog érkezni, hogy segíteni tudja a versenyzők utánpótlás felkészítését.

A Civil Törvény ez évtől életbe lépő számtalan változása közül a sportszervezetekre vonatkozó működési szabályok módosulása miatt, megnyílik a lehetőség a szabadidős - nem versenyzési célú- sporttevékenység támogatása felé. A változás miatt jelentősen könnyebbedhet az utánpótlással foglalkozó rádióklubok gazdasági élete: Van esély a rádiótechnikával / elektronikával foglalkozó kézműves szakkörök megerősítésére, újraindítására.

A MRASZ berkein belül az elmúlt években újra alakult a tematikusan egymásra épülő, gyermekekkel foglalkozó utánpótlást támogató rendszer:

A „toborzást” a műszaki pálya szépségeit bemutató klub kitelepülések végzik. A TUNGSRAM (HA5KFL) és a GANZ (HA5KFZ) gyárak egykori klubjai a Városligeti gyermeknapon, illetve a Gyermeksziget több hétvégét átfogó kavalkádjában forrasztópákás asztalokkal, rádióamatőr adás-vétel bemutatóval, „rókavadászattal” (rádió iránymérés) és kötetlen beszélgetéssel várják a legkisebbeket.

Az évente megrendezésre kerülő Nagy Sportválasztón szintén örömmel várja az Rádióamatőr Szövetség az iskolások érdeklődését - jelenlétével színesítve a választható sportágak palettáját.  

A rendezvényeken technika iránt érdeklődő gyerekeket az utánpótlással kiemelten foglalkozó klubokhoz irányítják- ahol lehetőségük van rádióamatőr sporttáborokban (pl. Puskás Rádióklub nyári tábora) tudásukat fejleszteni és később akár állami rádióamatőr vizsgát tenni.

Ezután lehetséges saját hívójellel / készülékkel kilépni az „éterbe” -erősítve ezzel hazánk jelenlétét a rádióamatőr hazai- és világversenyeken.

A MASAT-project villámfényében előtérbe kerültek a kommunikációt önerőből megoldani képes rádióamatőrök. Legyen szó akár adatátvitelről, színes képtovábbításról, beszédről, vagy hagyományos MORSE jelekről- melynek jelentős tábora van amatőr berkekben- a legfontosabb az önálló kommunikáció lehetősége.

Az átvitelt itt nem routerek, szerver hálózatok és több ezer kilométeres optika gerincek alkotják, hanem összesen két antenna, melyek egymás jeleit akár a föld ellentétes oldalán is észlelik. A mindennapi rádiózás, az állomások önerős fejlesztése csupán hobbinak tűnhet egészen addig, amíg valamilyen katasztrófa helyzetben nem kezd akadozni az internet- az energia- és a telefon szolgáltatás.

A MRASZ részeként létező Rádióamatőr Készenléti Szolgálat -illetve katasztrófahelyzetben minden hívójeles rádióamatőr- segíteni tudja közvetlen környezete mentését, gyógyszerrel és élelmiszerrel való ellátását. A rádióamatőrök ezen képessége eddig csupán a romániai forradalom alkalmával hasznosult. (szerencsére...) A forradalom kitörése után két-három nappal komplett rádióháló állt fel: Vöröskereszt központ és raktár, Máltai Szeretetszolgálat központ és raktár,     irányító állomás a Hármashatárhegyen (HA5KDQ) valamint a segélyt szállító konvojokon utazó RH és URH rádiókkal kommunikáló rádióamatőrökkel.

A harcok közelében lakó erdélyi rádióamatőrök vért, műtőeszközöket (sebvarró anyag, műtőlámpa izzó) gyógyszereket és élelmiszert kértek az „éteren” keresztül, amelyek pár órával később indultak a következő konvojjal. Mindezt internet, mobiltelefon és jobbára vezetékes telefon nélkül!

A közgyűlés után új évad kezdődik: hazai és nemzetközi rádióforgalmi, gyorstávírász, valamint rádió iránymérő versenyek, katasztrófavédelmi gyakorlatok.

A rádióamatőrök fejlesztik az adóállomásaikat, naponta összeköttetéseket létesítenek - gyakorolva ezzel a biztos kommunikációt.

73, DX (minden jót és 2000 km-nél nagyobb távolságú összeköttetést)        

HA5BLK        

00