NMHH válasza az újabb 5 MHz-es kérelemre

pdf download

HATÁROZAT

A Magyar Rádióamatőr Szövetség (1037 Budapest, Királyhelmec u. 9.) - továbbiakban MRASz - 2017. szeptember 20-án kelt 69/2017 hivatkozási számú kérelmét megvizsgáltam és az alábbi határozatot hoztam:

MRASz kérelmét elutasítom.

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja a fellebbezéssel érintett vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5.000 forint, legfeljebb 500.000 forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezési eljárás díja 5.000 forint. A díjat a Nemzeti Média-, és,Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára kell befizetni. A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell.

 

INDOKOLÁS

MRASz kísérleti rádióengedély kiadását kérte az 5350-5450 kHz frekvenciasáv felhasználásával, arra hivatkozva, hogy a sáv „bizonyos részét egyre több ország hatósága engedélyezi rádióamatőrei számára” használni. MRASz már kért és kapott kísérleti célú rádióengedélyt a fenti sáv használatára. A polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet, 19.§ (5)b bekezdése valamint a MRASz részére a 26998-2/2016 ügyiratszámon kiadott kísérleti célú rádióengedély 1. pontja értelmében a kísérleti célú rádióengedély nem hosszabbítható meg. A nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet (továbbiakban NFFF) 376., 377, valamint 378. sora szerint a sáv polgári és nem polgári használatra felosztott, állandóhelyü és mozgó alkalmazásokra kijelölt, kiadott rádióengedélyekkel rendelkező frekvenciasáv. A sáv az NFFF szerint nincs kiosztva, és nem is tervezi kiosztani a Rádióamatőr szolgálat számára.
A kérelem vizsgálata során állásfoglalást kértem az NMHHH Spektrumgazdálkodási osztályától a kérelemben megjelölt cél és az NFFF jelenlegi és távlati sávterveinek összhangjára vonatkozóan. Spektrumgazdálkodási osztály állásfoglalása szerint a kérelemben megjelölt kísérleti célt és a sávterveket nem látja összhangban levőnek, ezért nem látja indokoltnak a kísérleti célú rádióengedély kiadását.
A fentiek alapján a rendelkező rész szerint határoztam.

A döntés jogszabályi alapjait tekintve az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (továbbiakban Eht.) 55. § (8) bekezdés a) pontján valamint az NFFF 376., 377. és 378. sorain alapul. Az Eht. 44. § (1) bekezdése értelmében a Hatóság elsőfokú határozata ellen a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez lehet fellebbezni. A másodfokú eljárás ügyintézési határidejét az Eht. 31. § (1) bekezdése határozza meg.
A fellebbezésről szóló tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Két.) 71.§ (1), 72. § (1) bekezdés da) pontján és 98. § (1) bekezdésén, a fellebbezés előterjesztésének határidejére vonatkozó tájékoztatás a Két. 99. § (1) bekezdésén, a halasztó hatály a 101. § (1) bekezdésén, a fellebbezés előterjesztése helyének meghatározása a 102. § (1) bekezdésén alapul.
A másodfokú eljárás díjának mértékét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 16. § (1) bekezdése, a díj esedékességét és megfizetésének módját pedig a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 18. § (2)-(3) bekezdése határozza meg.

A hatóság hatáskörét a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 114. § (2) bekezdése alapján, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 10. § (2) bekezdés szerinti, 10. § (1) bekezdés 12. pontja határozza meg.

00